hybrid.ai na DMEXCO 2019

Rok 2019 stoi pod znakiem bezpieczeństwa online, prywatności i ochrony danych, dlatego motto targów DMEXCO 2019 brzmi „Zaufaj Sobie”. Zaufanie jest jednym z głównych wyzwań, które determinuje trendy technologiczne w tym roku, od marketingu wielokanałowego po samo zaufanie konsumentów do Internetu. DMEXCO to miejsce spotkań i społeczność kluczowych graczy w biznesie cyfrowym, marketingu i innowacji. Wydarzenie to ekosystem z seminariami, debatami i wystawami. Każdego roku w Kolonii gromadzi się 41 000 odwiedzających, około 1000 wystawców i ponad 550 prelegentów z całego świata. W tym roku hybrid.ai będzie obecny na DMEXCO pod hasłem „Programmatic in-house”.

Dlaczego “in house”?

Potrzeba bezpieczeństwa i przejrzystości stoi u podstawy jednego z najważniejszych trendów w branży AdTech w 2019 roku, jakim jest powstawanie i wzmacnianie działów programmatic „in house”. Udomowienie planowania zakupy reklam w ramach wewnętrznych struktur, zamiast odsyłania wszystkich działań na zewnątrz, powoduje nie tylko bardziej skuteczny system planowania. Zwiększa się w ten sposób również bezpieczeństwo inwestycji w programmatic. Proces ten obecnie opiera się jednak przede wszystkim na działaniach hybrydowych. Agencje szkolą ludzi w ramach zespołów i prowadzą część kampanii, jednak pracownik po stronie klienta w pełni kontroluje kampanię pod kątem danych oraz kosztów.

Odpowiedź

Odpowiedzią na te hybrydowe relacje jest kolejny produkt — hybridSuite. To samoobsługowa platforma, która pozwala na zarządzanie kampanią w czasie rzeczywistym. Pomaga ona optymalizować kampanie i skuteczniej osiągać zaplanowane cele. Jednocześnie dostęp do platformy posiadają zarówno osoby ze strony agencji, jak i pracownicy działający po stronie klienta. Co pozwala na pełny wgląd w dane i przejrzystość przepływu informacji.

Nasze stoisko znajdziecie w Kolonii w hali 08.01 pod numerem D-011.

--

--

--

Worldwide Programmatic Platform

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hybrid

Hybrid

Worldwide Programmatic Platform

More from Medium

Contract Tests

DigyRunner — The Cloud Runner

Questions I ask to scope a new project in g0v hackathon (in 1–2 hr)

CS371p Spring 2022: Sungwook Kim (William)