Personification, control, and data are principles that most brands rely on while planning ad campaigns. Marketers have to take into account a variety of ad channels, formats, and strategies. All these tools require both tight control and fine-tuning, preferably using a single interface.

Fortunately, programmatic advertising can handle this task…

Hybrid Platform has several ways of targeting based on environmental data — Hybrid Environ. These include temperature, precipitation, wind speed, cloudiness, atmospheric pressure, air pollution level, pollen and allergens concentration in the air, and geolocation.

In this article, we will review well-familiar weather targeting and discuss how to put it…

Audio formats progressively gain popularity

A personal car or public transport, wired or wireless earphones, smart speakers, or smart TVs. All these devices produce sounds that fill the lives we’re living in. It seems like we’re entering a new era, the era of sound. And it brings tremendous opportunities for audio advertisement.

According to a…

hybrid.ai presents new programmatic in-house solutions at DMEXCO 2019.

The motto of the largest European adtech & martech exhibition DMEXCO 2019 is “Trust in You”. It reflects the main theme of the exhibition — brand cybersecurity and data privacy. …

Rok 2019 stoi pod znakiem bezpieczeństwa online, prywatności i ochrony danych, dlatego motto targów DMEXCO 2019 brzmi „Zaufaj Sobie”. Zaufanie jest jednym z głównych wyzwań, które determinuje trendy technologiczne w tym roku, od marketingu wielokanałowego po samo zaufanie konsumentów do Internetu. DMEXCO to miejsce spotkań i społeczność kluczowych graczy w…

2019 is the year of online security, privacy, and data protection. That is why the motto for DMEXCO 2019 is “Trust in You.” Trust is one of the main challenges that run across technology trends, from omnichannel marketing to consumer trust in the Internet. DMEXCO is the meeting place and…

Praca: Advertising Sales Manager

hybrid.ai poszukuje Advertising Sales Managera, który dołączy do warszawskiego zespołu firmy. Szczegóły poniżej. Aplikuj na warsaw@hybrid.ai.

Zakres obowiązków:
✔️Zarządzanie, rozwój, pozyskiwanie oraz tworzenie długotrwałych relacji z Klientami hybrid.ai i w dziedzinie sprzedaży reklamy przez platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz zaawansowane algorytmy automatyzacji.
✔️Proaktywne pozyskiwanie nowych oraz doradztwo udzielane…

hybrid.ai

Worldwide Programmatic Platform

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store